3c-nl.com > Kennisbank > Kennisbank > Kennisbank reader

Wat houdt Functiebehoud in?

12-07-2018

datwyler functiebehoud

Elektrische kabelsystemen en materialen voor inpandige installaties dienen te voldoen aan bijzondere brandveiligheidseisen. In verband met de veiligheid worden bouwvoorschriften zo geschreven en ontworpen dat de installaties en materialen voldoende blijven functioneren in geval van brand, en voorkomen dat het via de kabelsystemen verspreid. Functiebehoud betekent behoud van functionele integriteit voor het volledige kabelsysteem met inbegrip van de kabels.

 

 

Wat houdt functiebehoud bij kabels in?

Functiebehoud (FB) houdt in dat de kabel gedurende een langere tijd blijft functioneren voor de overdracht van signalen en/of energie tijdens brand. Het functiebehoud wordt getest volgens internationale, en in het bijzonder Europese testnormen, welke de minimum vereisten voorschrijven voor een testprocedure. Deze testprocedure heet een “PH” classificatie, maar toont echter niet adequaat de functionele integriteit aan de kabels, het ondersteuningssysteem en het bevestigingssysteem.

In Duitsland wordt het functiebehoud bepaald met behulp van een classificatie conform de DIN 4102 deel 12, “Brandweerstand van elektrische kabelsystemen; vereisten en testen”. De classificatie maakt een onderscheid tussen 3 categorieën 30 minuten(E30), 60 minuten(E60) en 90 minuten(E90) functiebehoud.

Realistische testen

Deze tests worden uitgevoerd in verbrandingsovens, waar realistische installaties met radiussen en buigingen van kabels worden geïnstalleerd. Door een gelijkmatige temperatuur-tijd curve(UTTC) wordt mogelijk gemaakt om de transmissie-karakteristieken aan te tonen bij brand.

In de standaard verbrandingsoven worden de individuele lengtes, gelijk of meer dan 3m, onderworpen aan de uniforme temperatuur-tijd curve. Dit betekent dat de temperatuur bij 30 minuten 860 graden Celsius bereikt, en bij 90 minuten 1000 graden Celsius overschrijdt.

Glasvezelkabels met “functionele integriteit” conform aan IEC of EN ondergaan niet aan deze realistische tests. Enkel kabels met DIN 4102-12 voldoen aan deze tests, en waarborgen de veiligheid en het werkelijke functiebehoud van 30, 60 of 90 minuten.

Systematische veiligheid

Veiligheidssystemen zoals rookmelders, brandalarmen, videotoezicht, communicatiesystemen zoals noodtelefoons en radiosignalen, licht- en geluid-signaleringsystemen moeten blijven functioneren in geval van brand, voor een minimale periode. Deze periode is afhankelijk van het pand of de constructie.

Glasvezelkabels zijn bij uitstek geschikt voor veiligheidsrelevante installaties in grote gebouwencomplexen met een hoge persoonscapaciteit en verkeerstunnels, omdat ze de transmissie toestaan van bijkomende audio-, video- en data-protocollen over grote afstanden.

Brandklasses CPR

Bij de bouw van een pand wordt gesproken over brandklasses. Deze zijn in volgorde van E tot A geclassificeerd, Eca, Dca, Cca Bca en B2ca. Hoe meer personen zich in een gebouw kunnen bevinden, of verplaatsen, hoe hoger het risico, dit wordt ingedeeld volgens de NEN 8012.

Functiebehoud kabels met de “E” classificatie moeten minimaal aan de volgende eisen voldoen:

  • NBN 713.020 (Rf1, Rf1½)
  • DIN 4102 deel 12 Functiebehoud 30,60 of 90 min.

 

Doordat deze kabels wel getest worden met het volledige systeem in een verbrandingsoven, bestaande uit de kabels, het ondersteuningssysteem en het bevestigingssysteem, voorkomt dit dat de brand via deze systemen door het gehele pand of constructie kan verplaatsen. Juist omdat deze systemen als aderen door de panden of constructies lopen is het essentieel dat het volledige systeem wordt getest.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze sales afdeling, zij kunnen u alles vertellen over functiebehoud kabels.

Ga terug